Säännöt

Huom! Säännöt uudistetaan yhdistyksen kevätkokouksessa toukokuussa 2024.

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Jyvässeudun Perinnesaunojat ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 

2 § Toiminnan tarkoitus

Yhdistys pitää yllä yhtä tai useampaa saunaa ja avantoa seuran ja sen jäsenten käyttöön. Yhdistys voi ottaa vuokralle tai omistaa saunarakennuksia.

Yhdistys vaalii ja edistää suomalaisen saunaperinteen mukaista saunomistapaa ja saunakulttuuria sekä korostaa saunomisen merkitystä terveellisten elämäntapojen ylläpitäjänä.

Yhdistys hankkii saunomista koskevaa tietoa ja kirjallisuutta sekä solmii suhteita muihin saunomista ja avantouintia harrastaviin järjestöihin ja yhdistyksiin.

Yhdistys järjestää jäsenilleen tutustumismatkoja kotimaisiin ja ulkomaisiin kohteisiin sekä kutsuu vieraikseen saunakulttuurista kiinnostuneita henkilöitä.

Yhdistys kerää jäseniltään liittymis- ja jäsenmaksuja sekä perii pääsymaksuja saunomisesta ja uimisesta hallinnoimissaan tiloissa. Yhdistys voi anoa avustuksia ja apurahoja sekä järjestää arpajaisia ja keräyksiä.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee täysi-ikäinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, yritys tai yksityinen henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy varsinaiset ja kannatusjäsenet hakemuksesta. 

Hallituksen esityksestä yhdistys voi kokouksessaan kutsua kunniapuheenjohtajakseen entisen puheenjohtajan ja kunniajäsenekseen henkilön, joka on huomattavasti edistänyt seuran tarkoitusperiä.

4 § Jäsenyyden päättyminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslaissa mainituilla perusteilla tai jos hän on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin on sitoutunut jäsenyyttä hakiessaan. Yhdistyksen ohjeiden tahallinen ja toistuva laiminlyönti antaa hallitukselle perusteen erottaa henkilö yhdistyksestä. Jäsenen katsotaan eronneen yhdistyksestä, jos hän on jättänyt vuosittaisen jäsenmaksun maksamatta yhden vuoden ajalta.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksut

Varsinaisilta ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun sekä vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta kummallekin jäsenryhmälle erikseen päättää syyskokous. Säännöllisesti saunatiimeihin osallistuvat jäsenet vapautetaan jäsenmaksusta vuodeksi kerrallaan.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.  

6 § Hallitus

Yhdistyksen hallitus hoitaa yhdistyksen asioita ja taloutta sekä johtaa sen toimintaa. Syyskokous valitsee hallitukseen puheenjohtajan ja  neljästä seitsemään jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he
katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa.

7 § yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä hallituksen nimeämän muun hallituksen jäsenen kanssa. Hallitus antaa valtuudet pankkitilien käyttöön.

8 § Tilivuosi

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetettävillä sähköpostiviesteillä ja ilmoittamalla kokouksesta yhdistyksen ilmoitustaululla.

10 § Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 • valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11 § Saunomisoikeudet

Yhdistyksen eri jäsenten saunomisoikeuksista ja -maksuista yhdistyksen tiloissa päättää hallitus vuosittain.

Hallituksen puheenjohtajalla ja jäsenillä on vapaa saunomisoikeus toimikautensa ajan.

12 § Järjestyssäännöt

Hallitus laatii ja hyväksyy jäsenten noudatettavaksi turvallisuusasiakirjan ja suositukset viihtyisään saunomiseen.

13 § Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

14 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkaminen voi tapahtua kahdessa perättäisessä vähintään neljän viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, jos kummassakin vähintään 3/4 äänistä kannattaa sitä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoitusperien edistämiseen yhdistyksen purkavan kokouksen määräämällä tavalla.

Hyväksytty Jyvässeudun Perinnesaunojat ry:n syyskokouksessa 24.11.2021.

Patentti- ja rekisterihallitus hyväksynyt säännöt 18.1.2022.